Litt om typar, deklarasjonar og java syntaks

Litt om typar, deklarasjonar og java syntaks

Thu 31 December 2009

Del 2 : Litt om typar, deklarasjonar og java syntaks.

I java har vi eindel byggesteinar/typar i som ved riktig bruk kan settast sammen til program.
Her kjem ei liste over dei forskjellige typane, eksempel på dei, og kva dei kan brukast til

typens navn | (eksempel på gyldige verdiar) | Forklaring.
boolean | (false, true) | Dette indikerar om noke er sant eller usant.
int | (0, 1, 2, 3) | Dette er heiltal.
double | (3.14, 0.234, .5) | Dette er desimaltal.
float | (3.14, 0.234, .5) | Dette er flyttal, samme som double men vi kan ha fleire tal etter desimaltegnet så det er meir presist en double.
char | ('a','b','C', '#', '1') | Dette er characters, et tegn.
String | ("a", "aAa", "en1!?") | Dette er en streng, ei setning.
Egendefinert | (Egendefinert) | Vi har og mulighet for å lage våre egne typar, meir om dette seinare

Klasse deklarasjon.

Ei klasse er den fila vi har all koden vår i. Eit java program kan bestå av fleire klasser.

{codecitation class="brush: plain; gutter: true;"}
public class Hello
{
// Feltvariablar
// Metodar
// Diverse anna kode
} // Slutt paa klassen ved navn Hello


Variabel deklarasjon.

Ein variabel vert brukt til å lagre informasjon i mens programmet vårt kjøyrer.
Egentlig er det berre ein peikar til den delen av minnet som inneheld verdien som er assosiert med variabelen. En variabel i java må alltid vere definert med en type og et navn.
Vi kan og bruke tilordningsoperatoren = for å tildele variabelen en verdi.

{codecitation class="brush: plain; gutter: true;"}
// Desse variabelane har ikkje fatt tildelt nokon verdi
boolean bt;
int it;
double dt;
float ft;
char ct;
String st;
// Desse variabelane faar tildelt verdi naar dei vert oppretta
boolean b = false;
int i = 0;
double d = 3.14;
float f = 3.14;
char c = 'a';
String s = "hei";


Metode deklarasjon

En metode består av en synlighetsmodifikator, en returtype, et metodenavn og ei parameterliste.
public, private og protected er dei tre (3) synlighetsmodifikatorane vi har tilgjengelig.
- public betyr at kven som helst har tilgjenge til metoden.
- private betyr at kun medlemmar/klasser i samme pakken/mappa har tilgjenge til metoden.
- protected betyr at metoden kun er tilgjengelig i den klassa den er spesifisert.
Synlighetsmodifikatorane kan også brukast i forbindelse med klasse og variabel deklarasjonar.

Metodens returtype er typen til den verdien metoden skal returnere til den som kalla den opp.
Returtype kan vere hvilken som helst gyldig java data type, eller en kan bruke nøkkelordet void for å indikere at metodne ikkje returnerar noke.
Dersom vi har returtype, dvs ikkje void, må vi huske å returnere en verdi med riktig type en eller anna plass i metoden. Det gjer vi med nøkkelorder return.

Parameterlista gir oss mulighet til å sende inn verdiar/parametera til metoden i det vi kallar den opp.
Parameterlista kan vere tom, eller vi kan spesifisere kva verdiar vi vil at metoden skal ta imot.
Når vi kallar opp en metode må navnet og parameterlista vere like metodekallet og metodedeklarasjonen.

Metodenavnet kan vere hvilket som helst gyldig java navn, men bør reflektere kva metoden faktisk gjer.
Dersom metoden legg sammen to tall bør den f.eks heite "adder" istadenfor "gadfs".

{codecitation class="brush: plain; gutter: true;"}
public void metodeNavn()
{
// Denne metoden har tom parameterliste og ingen returverdi
System.out.println ("En kjedlig metode");
}


{codecitation class="brush: plain; gutter: true;"}
public int metodeNavn2(int i)
{
// Denne metoden tar inn eit heiltal i, gangar det med 2 og returnerar det igjen
int returVerdi = i * 2;
return returVerdi;
}

Tagged as : java